ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް

20/2/2012

ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް