ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ A2 ޝީޓު - 28 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ (ދެވަނަ ބުރު)

މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނެތް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ތާރީޚް: 10 ޖަނަވަރީ 2022
  • pdf / 214.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް