ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު - 14 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ (ތިންވަނަ ބުރު)

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު - 14 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ (ތިންވަނަ ބުރު)


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނެތް
މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނެތް
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 21 ފެބްރުއަރީ 2022
 • pdf / 596.7 KB
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2022
 • pdf / 596.8 KB
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2022
 • pdf / 596.7 KB
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2022
 • pdf / 598.9 KB
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 24 ފެބްރުއަރީ 2022
 • pdf / 598.9 KB
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 24 ފެބްރުއަރީ 2022
 • pdf / 599.5 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް