ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/20

ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ތާރީޚް

26 ޖަނަވަރީ 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް