ނަންބަރު: 188-ERS/CIR/2023/12

ފަންނީ ވަޒީފާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 ފެބްރުއަރީ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް