ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/25

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް ވިއުގައިން "އެޗ.ްއާރ މެނޭޖަރ" އެސައިންކުރުން

ތާރީޚް

16 މާޗް 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް