ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/26

އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކުގެ އިންޑިކޭޓަރސްތަކާއި ކޮމްޕީޓަންސީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މާކްސްއަށްވުރެ ދަށުން މާކްސްދޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ތާރީޚް

16 މާޗް 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް