ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/28

ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވްގެ (ވަގުތީ) މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ތާރީޚް

27 މާޗް 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް (ވަގުތީ)
  • ތާރީޚް: 27 މާޗް 2023
  • pdf / 563.7 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް