ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2023/28

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

30 މާޗް 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް