ނަންބަރު: 188-ACS/CIR/2023/37

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންދާގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

04 މެއި 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް