ނަންބަރު: 2023/7

ސީއެސް ވިއުގަ އާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕޭރޯލް ރެޖިސްޓަރ ގުޅުވާލުމުގެ ބޭނުމަށް، އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ނުހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސީ.އެސް ވިއުގަ އިން އަދާހަމަކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

05 ޖޫން 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް