ނަންބަރު: 2023/10

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަޑުތައް" ގެ ދަށުން، 1 މޭ 2023 ގައި ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ނަރުހުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އާންމުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 ޖޫން 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް