ނަންބަރު: 2023/11

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަޑުތައް" 1 މޭ 2023 ގައި ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 ޖޫން 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް