ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2023/53

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޖުރާޢަތުތަކާގުޅޭ

ތާރީޚް

12 އޯގަސްޓް 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް