ނަންބަރު: 2023/12

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021 (އިޞްލާޙު 3) އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

24 އޯގަސްޓް 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް