ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/62

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް