ނަންބަރު: 188-ODS/CIR/2023/65

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކުގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކު 7 އިން ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފުން ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރުމުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކު 7 އަށް އައްޔަންކުރު މުގެ އުޞޫލު 2023 އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް