ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/107

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު – 28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް