ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/120

ނެޓްވަރކް އެންޑް ސިސްޓަމްސް އެންޖިނިއަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

ތާރީޚް

12 އޮކްޓޯބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް