ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/122

ސީނިއަރ ނެޓްވަރކް އެންޑް ސިސްޓަމްސް އެންޖިނިއަގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

ތާރީޚް

18 އޮކްޓޯބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް