ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/72

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ އީ.ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް (މައިއެކައުންޓް) ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޔޫޒަރ މެނުއަލްއާގުޅޭ

ތާރީޚް

19 އޮކްޓޯބަރ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ އީ.ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް (މައިއެކައުންޓް) ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޔޫޒަރ މެނުއަލްއާގުޅޭ
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • pdf / 386.4 KB
މުވައްޒަފު މައިއެކައުންޓަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކު އަޅާނެގޮތާއި، ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައް ސުޕަވައިޒަރގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވާނެގޮތުގެ ޔޫޒަރ މެނުއަލް
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • pdf / 899.9 KB
މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފަށް ޓާގެޓް އަޅާނެގޮތާއި މުވައްޒަފު އަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު ސުޕަވައިޒަރު އެޑިޓްކޮށް އެޕްރޫވް ކުރާނެގޮތުގެ މެނުއަލް
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • pdf / 933.9 KB
މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ޓާގެޓް/ޓާސްކަށް އަދި ކޮމްޕީޓެންސީއަށް މާކުސް ދޭނެގޮތުގެ މެނުއަލް
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • pdf / 578.3 KB
މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާ ނިންމާނެ ގޮތުގެ މެނުއަލް
  • ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރ 2023
  • pdf / 480.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް