ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2023/77

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 183 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތިއުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަސައްކަތު ގަޑިތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތާގު

ތާރީޚް

16 ނޮވެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް