ނަންބަރު: 188-ODS/CIR/2023/78

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސައިލާފައިވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް