ނަންބަރު: 188-CSRS/CIR/2023/84

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ޕްރޭމްވަރކުގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކު 7 އިން ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފުން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 7 އަށް އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2023" އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސީ.އެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުވުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

29 ނޮވެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް