ނަންބަރު: 188-ODS/CIR/2023/85

ސުކޫލުތަކުގެ ލެބޯރަޓަރީ އެސިސްޓެންޓް (ޖީއެސް 4) އަދި (ޖީއެސް 3) ރޭންކުގެ މަގާމު ޝަރުތާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

05 ޑިސެމްބަރ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް