ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2023/86

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢިޖުރާޢަތުތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

07 ޑިސެމްބަރ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް