ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/133

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު – 18 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޑިސެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް