ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2024/6

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޖަނަވަރީ 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް