ނަންބަރު: 188-ACS/CIR/2024/10

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

28 ޖަނަވަރީ 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް