ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2024/18

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ތާރީޚް

22 ފެބްރުއަރީ 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް