ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2024/14

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 ފެބްރުއަރީ 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް