ނަންބަރު: (IUL)327-A/327/2024/53

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ތާރީޚް

14 އޭޕްރީލް 2024



ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް