ނަންބަރު: 188-ODS/CIR/2024/23

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރގެ މަޤާމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

29 އޭޕްރީލް 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް