ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2024/25

ސީއެސްވިއުގަ އީ-ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް 2022 އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިންމޭ ފަރާތްތަކުން މެނުއަލް ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

05 މެއި 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް