ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2024/34

ވަކި ލައިސަންސެއް އޮވެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ ލައިސަންސެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 259 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

29 މެއި 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް