ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2024/39

ޑާޓާ ސެންޓަރ އެންޖިނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ތާރީޚް

06 ޖޫން 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް