ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2024/44

ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

ތާރީޚް

06 ޖޫން 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް