ނަންބަރު: 2021/15

ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތައް ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

24 މެއި 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2015/15
  • ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޯބަރ 2021
  • pdf / 1.7 MB
ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް
  • ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޯބަރ 2021
  • pdf / 2.5 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް