ނަންބަރު: 2121/21

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް