ނަންބަރު: 2021/24

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021 އިސްލާޙުކޮށް އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

20 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް