މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ތާރީޚް

16 ޖަނަވަރީ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިއުލާނު
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 539.7 KB
މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 37.4 KB
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 34.6 KB
އިޤުރާރު
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 51.1 KB
ވަނަވަރު ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 80.5 KB
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 77.8 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 53.6 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 302.5 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު
 • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 1.5 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް