ނަންބަރު: 188-SHRD/IUL/2021/3

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވޮލޮޕްމަންޓް (އިންޓަރން)

ތާރީޚް

02 ފެބްރުއަރީ 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވޮލޮޕްމަންޓް (އިންޓަރން)
  • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 76.8 KB
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
  • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 44.3 KB
ޗެކްލިސްޓް
  • ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 116.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް