މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ތާރީޚް

18 އޭޕްރީލް 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިއުލާނު
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 1.5 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 1.5 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 53.7 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 197.4 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 302.6 KB
މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 37.4 KB
އިޤްރާރު
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 50.7 KB
ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 34.6 KB
މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 80.5 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 77.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް