ނަންބަރު: 188-SHRD-IUL/2021/22

ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް (ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް)

ތާރީޚް

21 އޭޕްރީލް 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް (ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް)
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 767.2 KB
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 44.3 KB
ޗެކް ލިސްޓް
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 116.1 KB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް