ނަންބަރު: 2021/28

ދިވެހި ސިިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާ (ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް) އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ

ތާރީޚް

07 ޖުލައި 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2015/28
  • ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޯބަރ 2021
  • pdf / 2.8 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް