ނަންބަރު: 2021/2

ތަމްރީނުތަކަށް ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭ ލީވް ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ތަމްރީނުތަކުން ފާސްނުވާ ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކުރާ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

07 ޖަނަވަރީ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް