ނަންބަރު: 188-RE-IUL/2021/61

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ތާރީޚް

22 އޯގަސްޓް 2021


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

އިއުލާން
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1.5 MB
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • docx / 124.6 KB
ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 743.9 KB
ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް އުޞޫލު (ދެވަނަ އިޞްލާހު)
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 1.6 MB

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް