ނަންބަރު: 2020/27

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު އާންމު ހާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު) އަށް އަމަލުކުރުމުގައި އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް

ތާރީޚް

04 ޖުލައި 2020މި ސަރކިއުލާރއާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް