ނަންބަރު: 2013/1

ދައުލަތުގެ ޙަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

07 މާޗް 2013


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2013/1
  • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
  • pdf / 625.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް