ނަންބަރު: 2012/2

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އުޞޫލާއި ފޯމުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ތާރީޚް

23 ޖަނަވަރީ 2012


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ސަރކިއުލަރ 2012/2
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 300.4 KB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލްގެ އަތްމަތީފޮތް
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 996.2 KB
Jadhuval 1 - PA Form 1 (Senior Mgt) 20120123
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • doc / 1.5 MB
Jadhuval 2 - PA Form 2 (Support officers) 20120123
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • doc / 1.5 MB
Jadhuval 3 - PA Form 3 (Support Service) 20120123
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • doc / 1.4 MB
Jadhuval 4 - Sulooki Mingandu
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 87.1 KB
Jadhuval 5 - Ebbasvun
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 35.9 KB
Jadhuval 6 - Muvazzafun furaa form
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 38 KB
Jadhuval 7 - CSC in furaa form
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 37.7 KB
Jadhuval 8 - Log (Monthly)
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 23.3 KB
Jadhuval 9 - Report Guideline
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 192.4 KB
Jadhuval 10 - Report format
 • ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2021
 • docx / 25.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް